Preambula

 

Hrvatska kulturna zajednica Mainz nestranački okuplja sve prijatelje hrvatske kulture, te Hrvatice i Hrvate svih svjetonazora.

 

 

 

Statut

 

§ 1  Ime i sjedište Zajednice

 

1. Zajednica se zove  «Hrvatska kulturna zajednica Mainz».

2. Sjedište joj je u Mainzu.

3. Zajednica je upisana u registar udruženja.

4. Ime dobiva dodatak  «e.V.»  (registrirana zajednica).

5. Poslovna godina je kalendarska godina.

 

 

§ 2  Svrha Zajednice

 

1. Svrha i cilj Zajednice su:

1.1 Čuvanje i razvijanje hrvatske kulture i jezika.

1.2 Podupiranje njemačko-hrvatske kulturne razmjene.

1.3 Podupiranje razumijevanja među narodima.

1.4 Podrška pri promicanju vjerskih i narodnih tradicija i          djelatnosti.

1.5 Pripomoć potrebitim osobama

 

2. Svrha Zajednice postiže se kroz razne djelatnosti, na primjer:

2.1 Okupljanjem na razgovore kao vježbalištem demokratskog načina razmišljanja, odlučivanja i djelovanja, te poticajem rasprava o vlastitom položaju, potrebama i stavovima.

2.2 Potpora uzajamnog upoznavanja, razumijevanja te prijateljstva među narodima, sudjelovanjem na zajedničkim priredbama i organiziranju istih.

2.3 Izdavačka djelatnost.

2.4 Osnivanje radnih krugova  (sportskih, folklornih, pjevačkih, literarnih itd.), rad s mladima, rad s umirovljenicima.

 

3. Zajednica služi neposredno i isključivo dobrotvornim svrhama u smislu poreskih odredbi. Sredstva Zajednice, uključivo i mogući višak, imaju se uporabiti samo za svrhe utvrđene ovim statutom.

3.1 Zajednica je svojim radom nesebična i ne teži ostvarivanju vlastite dobiti.

3.2 Članovi Zajednice ne dobivaju nikakva novčana primanja iz sredstava Zajednice.

3.3 Nijedna se osoba ne smije novčano pomagati ako to nije u skladu sa svrhom Zajednice, te nitko ne smije imati prednost kroz nesrazmjerno velike naknade.

3.4 Rad Hrvatske kulturne zajednice Mainz počiva na demokratskoj osnovici čovječjeg dostojanstva i nepovredivosti njegovih prava.

3.5 Hrvatska kulturna zajdnica Mainz surađuje s istovrsnim hrvatskim kulturnim i vjerskim institucijama u domovini, u SR  Njemačkoj i u svijetu.

 

 

§ 3  Članstvo

 

1. Članom Hrvatske kulturne Zajednice Mainz može postati svaka naravna i pravna osoba koja se obvezala pridržavati pravila ovog statuta.

 

 

§  4  Prava i obveze članova

 

1. Prava članova:

1.1 Svi članovi imaju pravo glasa na godišnjoj skupštini članstva.

1.2 Svi članovi imaju pravo podnostiti zahtjeve predsjedništvu i saboru članstva.

1.3 Svi članovi imaju pravo pokretati inicijative za rad, u dogovoru s predsjedništvom.

 

2. Obveze članstva:

2.1 Svaki član je obvezan na najbolji mogući način poticati i potpomagati ciljeve i dobrobit Zajednice.

2.2 Svaki je član dužan plaćati godišnju članarinu.

2.3 Svaki je član dužan čuvati ugled Zajednice.

 

 

 §  5  Početak i prestanak članstva

 

1. Članom Zajednice postaje se potpisivanjem pristupnice, nakon suglasnosti predsjedništva jednostavnom većinom glasova.

 

2. Članstvo prestaje:

2.1 istupanjem

2.2 isljučenjem

2.3 smrću

 

3. Odluku o istupanju priopćava se pismeno predsjedništvu.

3.1 Odluku o istupanju treba priopćiti najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće poslovne godine.

 

4. Isključenje slijedi:

4.1 Kod grubih ili ponovljenih prekršaja odredbi ovog statuta ili interesa ove Zajednice

4.2 Zbog grubog ili nasilničkog ponašanja.

4.3 Ako član Zajednice, unatoč ponovljenoj opomeni, ne plati članarinu.

4.4 Iz drugih težih razloga koji se tiču discipline Zajednice.

 

5. O isključenju iz Zajednice, koje odmah stupa na snagu, odlučujpredsjedništvo jednostavnom većinom glasova.

5.1 Pismena žalba mora se podnijeti predsjedništvu u roku od jednog mjeseca od dana dostave odluke o isključenju.

 

6. Protiv odluke o isključenju dozvoljena je žalba saboru članstva.

6.1 O žalbi odlučuje sabor članstva

6.2 Za vrijeme žalbenog postupka inaktivirana su prava članova navedena pod § 4.1.

6.3 Prestankom članstva prestaju sva prava i obveze člana prema Zajednici.

 

7. Isključeno je svako vraćanje članarine, te stvari darovanih Zajednici, kao i priloga.

 

 

 § 6   Godišnja članarina

 

1. Zajednici se plaća godišnja članarina, čiju visinu određuje skupština članova.

2. Iznos se plaća za punu godinu dana i tada kad član pristupi Zajednici tijekom poslovne godine.

3. Članovi moraju najkasnije do 31. ožujka tekuće poslovne godine platiti puni iznos članarine.

4. Obiteljska članarina, članarina za učenike, studente i nezaposlene je snižena.

 

 

§ 7   Radna tijela Zajednice

 

1. Radna tijela Zajednice su:

1.1 Predsjedništvo

1.2 Sabor članstva

 

 

§  8   Predsjedništvo

 

1. Predsjedništvo čine:

1.1 predsjednik

1.2 dva dopredsjednika

1.3 tajnik

1.4 blagajnik

1.5 četiri vijećnika

 

2. Zajednicu zastupaju na sudu i izvan suda dva člana predsjedništva zajedno.

 

3. Predsjedništvo radi sve tekuće poslove Zajednice.

3.1 Pripravlja prijedlog statuta koji podnosi skupštini članstva.

3.2 Pripravlja prijedloge programa i planove rada.

3.3 Upravlja imovinom Zajednice.

3.4 Podnosi skupštini izvještaj o radu.

3.5 Predsjedništvo donosi samostalne odluke na sastancima predsjedništva.

 

4. Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama predsjedništva koje saziva predsjednik ili, u slučaju njegove spriječenosti, jedan od dopredsjednika. Predsjedništvo može donositi odluke ako su na sjednici nazočna najmanje četiri člana. Ako predsjedništvo nije u stanju donijeti odluku, predsjednik ili dopredsjednik mora u roku jednog tjedna sazvati novu sjednicu s istim dnevnim redom. Na toj drugoj sjednici predsjedništvo je sposobno donositi odluke bez obzira na broj nazočnih članova predsjedništva. Na pozivnici za tu drugu sjednicu mora se posebno upozoriti na tu posebnost o sposobnosti donošenja odluke.

4.1 Predsjedništvo donosi odluke jednostavnom većinom važećih glasova. Kod jednakog broja glasova, odlučuje glas voditelja sjednice.

 

5. Blagajnik upravlja blagajnom Zajednice i vodi knjigu o izdacima i primicima. Naloge za plaćanje mora potpisati blagajnik i još jedan član predsjedništva.

 

6. Članovi Zajednice imaju pravo u svako doba provjeriti stanje blagajne i zatražiti da im se opravdaju primici i izdaci.

 

7. Predsjedništvo bira sabor članstva tajnim glasanjem na rok od dvije godine.

7.1 Predsjedništvo ostaje tako dugo na dužnosti dok se ne izabere novo.

7.2 Predsjedništvo može biti birano i više puta.

 

8. Kod istupa jednog člana predsjedništva, preostali članovi imaju pravo izabrati mu zamjenika.

 

 

§ 9   Sabor članstva

 

1. Predsjedništvo saziva redovitu skupštinu članstva, najmanje jednom u godini.

 

2. Članovi se pozivaju pismeno s priloženim dnevnim redom i to najkasnije dva tjedna uoči skupštine članstva.

 

3. Predsjedništvo može u svako doba sazvati i izvanrednu skupštinu članstva.

3.1 Predsjedništvo mora sazvati izvanrednu skupštinu članstva ako jedna desetina članova s pravom glasa to pismeno zahtijeva.

 

4. Sabor članstva može donositi zaključke samo tada ako je redovno sazvan.

 

 

§ 10 Dužnosti sabora članstva

 

1. Sabor članstva je dužan:

1.1 birati predsjedništvo

1.2  primiti na znanje godišnji izvještaj uprave te izvještaj o stanju blagajne

1.3 rasteretiti predsjedništvo

1.4 odlučiti o izmjenama o statutu i ostalim izmjenama podnesenim od strane predsjedništva

1.5 odlučiti o raspuštanju Zajednice

 

 

§ 11  Donošenje odluka na skupštini članstva

 

1. Skupštini članstva presjeda predsjednik; ako je predsjednik spriječen, jedan od dopredsjednika, a ako su i oni spriječeni, zamjenik, koga određuje predsjednik.

 

2. Sabor članstva donosi odluke jednostavnom većinom broja predanih važećih glasova, ukoliko zakon ili ovaj statut ne propisuju neku drugu većinu glasova.

 

3. Kod glasanja nije dozvoljeno zastupanje.

 

4. Odluke se donose javnim glasanjem, ukoliko se zakonski propisi ili ovaj statut tome ne protive.

 

5. Za izbor članova predsjedništva potrebna je jednostavna većina broja predanih važećih glasova.

5.1 Kod jednakih broja glasova treba se ponoviti glasanje

5.2 Ako i ponovljeno glasanje donese jednaki broj glasova, odlučuje se izvlačenjem.

 

 

§ 12  Pribilježbe odluka i dokumenti

 

1. Odluke predsjedništva kao i odluke sabora članstva imaju se pribilježiti i potpisati od voditelja sjednice i tajnika.

 O svakoj skupštini članstva pravi se zapisnik, koji mora potpisati voditelj sjednice i tajnik.

 

 

§ 13  Izmjena statuta

 

1. Odluku o izmjeni statuta može se donijeti samo na skupštini članstva.

 

2. Uz  pozivnicu, u dnevnom redu treba navesti i paragraf koji se namjerava izmijeniti.

 

3. Za  odluku o mijenjanju statuta potrebna je 2/3-ska većina predanih važećih glasova.

 

 

§ 14  Raspuštanje Zajednice

 

1. Odluku o raspuštanju Zajednice donosi sabor članstva, pri čemu 2/3

predanih važećih glasova mora glasiti za raspuštanje.

 

2. Kod raspuštanja Zajednice, njena urtnuća ili gubljenja njene prvotne svrhe, sav njen imetak treba koristiti za svrhe u skladu s odredbom „Povlastici na porez“  (Steuerbegünstigung).

Odluke o tome moraju dobiti privolu ureda za financije (Finanzamt)  Mainz.

 

 

Mainz, 31.8.1991.

 

 

 

 

 Präambel

 

Die kroatische Kulturgemeinschaft Mainz spricht alle Freunde der kroatischen Kultur an und wendet sich an alle Kroatinnen und Kroaten ungeachtet ihrer religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen.

 

 Satzung

 

§ 1 Name und Sitz des Vereins

 

1. Der Verein trägt den Namen „Kroatische Kulturgemeinschaft Mainz“.

2. Der Sitz des Vereins ist in Mainz.

3. Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.

4. Der Vereinsname erhält den Zusatz „e.V.“.

5. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

 

 

§ 2 Zweck des Vereins

 

 1. Der Zweck des Vereins ist:

1.1 Erhaltung der kroatischen Sprache und Kultur.

1.2 Förderung des deutsch-kroatischen Kulturaustausches.

1.3 Förderung der Völkerverständigung.

1.4 Förderung religiöser und volkstümlicher Traditionen.

1.5 Unterstützung bedürftiger Personen.

 

2. Der Zweck des Vereins wird erfüllt durch:

2.1 Zusammenkünfte und Gespräche zur Übung demokratischer Denkweise und Entscheidungsfindung sowie demokratischen Handelns.

2.2 Förderung gegenseitigen Kennenlernens  und Verstehens sowie der Völkerverständigung. Organisation und Mitwirkung in gemeinsamen Veranstaltungen.

2.3 Herausgeberische Tätigkeiten.

2.4 Bildung verschiedener Arbeitsgemeinschaften (Sport, Folklore, Gesang, Literatur usw.), Gründung von Jugend- und Seniorenkreisen.

 

3. Der Verein dient ausschließlich gemeinnützigen Zwecken im Sinne der steuerlichen Gesetzgebung. Die Mittel des Vereins, einschließlich möglicher Mehreinnahmen, werden nur zu satzungsbestimmten Zwecken verwendet.

3.1 Der Verein ist uneigennützig tätig und strebt keine Profite an.

3.2 Die Mitglieder erhalten keinerlei Einkünfte aus den Mitteln des Vereins.

3.3 Kein Mitglied darf finanziell unterstützt werden, wenn dies nicht im  Einklang mit dem   Zweck des Vereins steht. Weiterhin dürfen keine Vorteile durch unangemessen hohe   Vergütungen gewährt werden.

3.4 Die Arbeit des Vereins beruht auf demokratischen Grundsätzen, der Unantastbarkeit menschlicher Würde und der Menschenrechte.

3.5 Der Verein sucht die Zusammenarbeit mit gleichartigen kroatischen religiösen und kulturellen Organisationen und Institutionen  in Kroatien, Deutschland und in anderen Ländern.

 

 

§ 3 Mitgliedschaft

 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person sowie ein nicht eingetragener Verein werden, sofern er/sie sich zur Einhaltung der Satzung verpflichtet.

 

 

$ 4 Rechte und Pflichten

 

1. Rechte der Mitglieder:

1.1 Alle Mitglieder besitzen das Wahlrecht.

1.2 Alle Mitglieder haben das Recht, Anträge an den Vorstand

während der Versammlungzu stellen.

1.3 Alle Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand Vorschläge

über Arbeitsinitiativen zu unterbreiten.

 

2. Pflichten der Mitglieder:

2.1 Jedes Mitglied ist verpflichtet, sich gewissenhaft für die Ziele des Vereins einzusetzen.

2.2 Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag pünktlich zu entrichten.

2.3 Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Ruf des Vereins zu wahren.

 

 

§ 5 Beginn und Ende der Mitgliedschaft

 

1. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Unterzeichnung des Mitgliedschaftsantrages und nach Einverständnis des Vorstands mit einfacher Mehrheit.

 

2. Die Mitgliedschaft endet:

2.1 Mit  dem Austritt

2.2 Mit dem Ausschluß

2.3 Mit dem Tod

 

3. Der Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand schriftlich mitzuteilen.

3.1 Die Mitteilung über den Austritt hat drei Monate vor Ablauf des Geschäftsjahres zu erfolgen.

 

4. Der Ausschluß erfolgt:

4.1 Durch grobe und wiederholte Zuwiderhandlung gegen die Satzung und Interessen des Vereines.

4.2 Durch grobe und unehrenhafte Handlungen.

4.3 Bei wiederholt angemahntem Beitragszahlungsrückstand.

 

5. Über den sofortigen Ausschluß aus dem Verein entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit.

 

6. Schriftlicher Einspruch kann beim Vorstand, vom Zustellungstag ab, innerhalb eines  Monats eingelegt  werden.

6.1 Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung.

6.2 Während der Dauer des Einspruchsverfahrens ruhen

die Mitgliedschaftsrechte.

6.3 Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Pflichten und Rechte gegenüber  dem Verein.

 

7. Beitragsrückvergütungen und Rückgabe während der Mitgliedschaft gespendeter Mittel sind ausgeschlossen.

 

 

§ 6 Jährliche Mitgliedschaftsbeiträge

 

1. Der Verein erhebt einen Mitgliedschaftsjahresbeitrag, dessen Höhe die Mitgliederversammlung bestimmt.

 

2. Der volle Beitrag wird für das ganze Jahr erhoben, auch bei Eintritt während des laufenden Kalenderjahres.

 

3. Die Mitglieder müssen den vollen Beitrag bis spätestens 31.3. des laufenden Geschäftsjahres entrichten.

 

4. Der Beitrag wird für weitere Familienmitglieder, Schüler, Studenten, Arbeitslose usw. ermäßigt.

 

 

$ 7 Vereinsorgane

 

1. Die Vereinsorgane sind:

1.1 Der Vorstand

1.2 Die Mitgliederversammlung

 

 

§ 8 Vorstand

 

1. Den Vorstand bilden:

1.1 Der Vorstandvorsitzende

1.2 Zwei stellvertretende Vorstandsvorsitzende

1.3 Der Schriftführer

1.4 Der Schatzmeister

1.5 Vier Beisitzende

 

2. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich vertreten.

 

3. Der Vorstand erledigt alle anfallenden Angelegenheiten:

3.1 Vorbereitung des Satzungsentwurfs, der der Mitgliederversammlung vorgelegt wird.

3.2 Gründungsvorbereitungen der Arbeitsgemeinschaften und- kreise. Vorbereitung verschiedener Veranstaltungen.

3.3 Verwaltung des Vereinsvermögens.

3.4 Darlegung des Rechenschaftsberichts der Mitgliederversammlung.

 

4. Der Vorstand fällt bezüglich der Vereinsangelegenheiten eigenständige Entscheidungen auf den  Vorstandssitzungen. Diese werden durch den Vorstandsvorsitzenden oder im Fall seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter einberufen. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder anwesend sind. Ist der Vorstand nicht beschlussfähig, so muß innerhalb einer Woche eine außerordentliche Sitzung mit derselben Tagesordnung einberufen werden. Auf seiner außerordentlichen Sitzung ist der Vorstand beschlussfähig ungeachtet der Anzahl anwesender Vorstandsmitglieder. In der Ladung zur außerordentlichen Versammlung muß auf die außerordentliche Beschlussfähigkeit ausdrücklich hingewiesen werden.

4.1 Der Vorstand entscheidet durch die einfache Mehrheit der gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Versammlungsleiters.

 

5. Der Schatzmeister verwaltet die Vereinskasse und führt Buch über die Einnahmen-und Ausgaben. Zahlungsanweisungen unterzeichnen  der Schatzmeister und ein Vorstandsmitglied.

 

6. Jedes Mitglied hat das Recht, Einsicht in die Kassenbücher zu nehmen und Auskunft über die Einnahmen und Ausgaben zu erhalten

 

7. Der Vorstand wird für die Dauer von zwei Jahren in geheimer Wahl durch die Mitgliederversammlung gewählt.

7.1 Das Mandat reicht darüber hinaus  bis zur nächsten Vorstandswahl.

7.2 Die Wiederwahl des Vorstands ist zulässig.

 

8. Bei Austritt eines Vorstandsmitgliedes kann durch die übrigen Vorstandsmitglieder ein neues Vorstandsmitglied bestellt werden.

 

 

§ 9 Mitgliederversammlung

 

1. Der Vorstand beruft mindestens einmal im Jahr eine ordentliche Mitgliederversammlung  ein.

 

2. Die Mitglieder werden schriftlich und rechtzeitig (mindestens zwei Wochen vorher) über den Termin der Mitgliederversammlung und die Tagesordnung informiert.

 

3. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen.

3.1 Der Vorstand ist verpflichtet, eine außerordentliche Versammlung einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Zehntel der Mitgliedschaft beantragt wird.

 

4. Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig.

 

 

§ 10 Pflichten der Mitgliederversammlung

 

1. Die Versammlung ist verpflichtet:

1.1 Den Vorstand zu wählen.

1.2 Über den Jahres-und Rechenschaftsbericht abzustimmen.

1.3 Den Vorstand zu entlasten

1.4 Über Satzungsänderungen oder andere vom Vorstand eingebrachte Vorschläge abzustimmen.

1.5 Über die Vereinsauflösung zu bestimmen.

 

 

§ 11 Beschlüsse in der Mitgliederversammlung

 

1. Den Vorsitz führt der Vorstandvorsitzende. Bei seiner Abwesenheit einer der beiden Stellvertretenden Vorstandvorsitzenden. Bei deren Abwesenheit ein vom Vorstandsvorsitzenden benannter Vertreter.

 

2. Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit.

 

3. Stimmabgaben in Vertretung sind unzulässig.

 

4. Die Beschlüsse werden in offener Abstimmung gefasst.

 

5. Für die Wahl des Vorstandes ist im ersten Wahlgang die einfache Stimmenmehrheit erforderlich.

5.1 Bei Stimmengleichheit muß die Wahl wiederholt werden.

5.2 Bei erneuter Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

 

 

§ 12 Vereinsdokumente und Sitzungsprotokolle

 

Über die Beschlussfassungen des Vorstandes sowie die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen ist ein Protokoll zu führen, welches vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen ist.

 

 

$ 13 Satzungsänderung

 

1. Satzungsänderungen können nur durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden.

 

2. Für eine Satzungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

 

 

$ 14 Vereinsauflösung

 

1. Über die Vereinsauflösung entscheidet die Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit.

 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts Mainz ausgeführt werden.

 

Mainz, den 31.08.1991